Sposób przyłączenia krok po korku

 1. Złożenie przez Klienta pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej   i/lub kanalizacji sanitarnej na formularzu ZUK01 . Do wniosku należy dołączyć:
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów uzbrojenia terenu (załącznik jest obowiązkowy dla kompletności wniosku).
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który ma być podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (do wglądu).
  • W przypadku składania wniosku przez podmiot inny niż inwestor należy dołączyć stosowne upoważnienie.
 2. Wydanie przez Zakład warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej następuje   w terminie do 21 dni od złożenia kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, natomiast w pozostałych przypadkach w terminie do 45 dni. Na podstawie otrzymanych warunków należy sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy projektowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Złożenie przez Klienta wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej/sprawdzenie zgodności rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia.
 4. Potwierdzenie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia projektu/rozwiązań projektowych przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej. Potwierdzenie następuje w terminie do 14 dni od złożenia wniosku z prawidłowo wykonaną dokumentacją. W przypadku braku zgodności wnioskodawca otrzymuje pismo z uwagami, które należy uwzględnić i ponownie złożyć wniosek.
 5. Złożenie przez Klienta na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej wniosku o odbiór częściowy ( na formularzu ZUK02). W określonym w formularzu terminie należy wykonać wykop, ułożyć przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z dokumentacja techniczną. Przed zasypaniem wykopu i ułożonych w nim przyłączy konserwator ZUK musi dokonać odbioru częściowego prac!  Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu przez Zakład zgodności wykonania przyłącza z dokumentacją projektową i warunkami przyłączenia, w tym kontroli:
  • ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
  • funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym w budynku lub w studni wodomierzowej;
  • wykonania studni wodomierzowej na przyłączu wodociągowym;
  • wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.
 6. Przed rozpoczęciem poboru wody do nieruchomości i/lub odprowadzania ścieków Klient zobowiązany jest złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (formularz ZUK03). 
 7. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i rozliczanie Odbiorcy. Zawarcie umowy wyłączenie o zaopatrzenie w wodę może nastąpić tylko w sytuacji braku przyłącza kanalizacji sanitarnej (np. w razie posiadania zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków). Zawarcie umowy wyłącznie o odprowadzenie ścieków może nastąpić tylko w sytuacji braku przyłącza wodociągowego (np. w razie posiadania własnego ujęcia wody).
 8. Po uzyskaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy Klient zobowiązany jest zgłosić przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej do odbioru technicznego (formularz ZUK02). Do wniosku należy załączyć inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączy.
 9. Wykonanie odbioru i przygotowanie protokołu odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej przez Zakład.