Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Gaworzyce.

Historia Zakładu Usług komunalnych w Gaworzycach

Dokładnie dnia 30 października 1995 r. Rada Gminy Gaworzyce podjęła uchwałę nr XIII/61/95 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach. Celem utworzenia Zakładu była realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gaworzyce”, Zakład rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 1996r.Informacje o usługach świadczonych w Zakładzie Usług Komunalnych w Gaworzycach w języku migowymZuk 2.mp4

Informacje o ZUK w tekscie odczytywalnym maszynowo

Podstawowe informacje o Zakładzie Usług Komunalnych w języku łatwym do czytania (ETR) 

Przedmiot działalności

Przedmiotem podstawowej działalności Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Rady Gminy Gaworzyce Nr XIV/83/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r., w sprawie uchwalenia statutu, jest m.in.: utrzymywanie wodociągów i zaopatrzenie w wodę, utrzymanie kanalizacji sanitarnej, odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
Zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym Regon z dnia 07.11.2011r. rodzajem przeważającej działalności prowadzonej przez Zakład jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) – 3600Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

Zakładowi podlegają następujące obiekty:

  • Stacje Uzdatniania Wody w Kłobuczynie, Witanowicach i Dalkowie.
  • Hydrofornia w Wierzchowicach. 
  • Oczyszczalnie ścieków w Koźlicach, Dalkowie i Wierzchowicach.
  • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z przepompowniami.
  • Składowisko odpadów w Grabiku.

Organizacja zakładu

Dyrektor ZUK
Mirosław Piec
Główna Księgowa
Agnieszka Brzeskot
Biuro Obsługi Klienta
Paulina Cieślak

Siedziba

Siedziba Zakładu Usług Komunalnych mieści się w gaworzyckim pałacu przy ul. Dworcowej 95. Biuro zlokalizowane jest na parterze budynku, w pokoju nr 102.