Czym jest opłata stała?

Stawka ta zawiera dwa elementy:

  • utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  • usługę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczanej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

U Odbiorcy usług, który posiada wodomierz dodatkowy (podlicznik), inkasent przy każdym odczycie wodomierza głównego, także odczytuje wskazanie tego podlicznika. 
Zużycie wody wykazane na podliczniku w danym okresie rozliczeniowym, umniejsza ilość odprowadzonych ścieków, wykazaną na wodomierzu głównym, w tym samym okresie rozliczeniowym.

Przykład: 
zużycie na wodomierzu głównym w okresie od kwietnia do czerwca, wynosi 20 m3, a zużycie na podliczniku w tym samym okresie rozliczeniowym, wynosi 5 m3.
W takim przypadku rozliczenie obejmować będzie 15 m3 wody i ścieków na wodomierzu głównym oraz 5 m3 wody na podliczniku.

Odbiorca usług ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa, gdy stwierdzi zerwanie plomb na wodomierzu głównym. Wówczas ponosi on koszt oplombowania wodomierza

. Zrywanie lub uszkodzenie plomb umieszczonych na wodomierzach podlega karze grzywny.

Jeżeli Odbiorca usług ma wątpliwości co do prawidłowych wskazań wodomierza, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić instalację wewnętrzną, pod kątem ewentualnego wycieku. W przypadku gdy Odbiorca usług nie stwierdzi uszkodzenia tej instalacji, wówczas może zwrócić się do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o ekspertyzę wodomierza (formularz ZUK07). Wówczas Przedsiębiorstwo występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza do Urzędu Miar, a do czasu otrzymania ekspertyzy z Urzędu Miar, instaluje u Odbiorcy usług wodomierz zastępczy. Jeżeli ekspertyza nie potwierdza zgłoszonych przez Odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa On koszty ekspertyzy oraz koszty montażu wodomierza wraz z oplombowaniem po ekspertyzie, według obowiązującego cennika usług.

Pamiętajmy, że twardość wody zmienia się w zależności od geologicznego składu ziemi. Twarda woda zawiera minerały i między innymi dlatego jest zazwyczaj dobra smakowo, a co ważniejsze wskazana do picia ze względów zdrowotnych. Jednocześnie jednak ta sama twarda woda ma skutki uboczne dla urządzeń w naszych gospodarstwach domowych: zmywarek, pralek itp.

Twardość ogólna (mg CaCO3/l) w poszczególnych miejscowościach:

SUW Kłobuczyn 397
SUW Dalków 296
SUW Wierzchowice 471
SUW Witanowice 356

  • woda bardzo miękka < 100
  • woda miękka 100-200
  • woda średnio twarda 200-350
  • woda twrada 350-550
  • woda bardzo twarda > 550

Zgodnie z zawieraną umową z Przedsiębiorstwem, każdemu Odbiorcy usług przysługuje prawo wglądu do jego danych, jak i do ich poprawiania. Jednakże wprowadzanie tych zmian zasadniczo wymaga formy pisemnej.

SUW Witanowice - Witanowice
SUW Wierzchowice - Wierzchowice, Korytów
SUW Dalków - Dalków, Gostyń
SUW Kłobuczyn - Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce, Dzików, Mieszków

Miejscowość Kurów Wielki zasilana jest z wodociągu sieciowego Gminy Żukowice.